HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, offertes, Zoekopdrachten aan en Overeenkomsten met Magic Match, alsmede onderhandelingen met Magic Match, hierna aan te duiden als “Magic Match”.
 2. Een Instelling/opdrachtgever, die eenmaal een Zoekopdracht heeft gegeven aan of een Overeenkomst is aangegaan met Magic Match, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt geacht ook bij eventuele daarna aangegane onderhandelingen c.q. gegeven Zoekopdrachten en aangegane Overeenkomsten (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Instelling/opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Magic Match van de hand gewezen.
 4. Voor zover de Zoekopdracht of de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Zoekopdracht of Overeenkomst.
 5. Indien Magic Match op enig moment haar rechten uit de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht en/of de Overeenkomst niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
 6. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk door Magic Match en Instelling/opdrachtgever zijn overeengekomen.
 7. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht of de Overeenkomst nietig is, of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht of de Overeenkomst onverkort van kracht. Partijen zullen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.
 8. Magic Match heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Instelling/opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door Magic Match geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2 Definities
                  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Bemiddeling ZZP: de Overeenkomst waarbij Magic Match een ZZP’er, in het kader van diens uitoefening van zijn bedrijf of de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, ter beschikking stelt aan Instelling/opdrachtgever om zelfstandig werkzaamheden te verrichten.
 3. Detachering: de Overeenkomst waarbij Magic Match een natuurlijke persoon ter beschikking stelt aan Instelling/opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
 4. Dienstverlening: de diensten aangeboden door Magic Match, zoals Detachering, Werving en Selectie, Bemiddeling ZZP, doorlening, consultancy, inclusief de werkzaamheden in het kader van de Zoekopdracht.
 5. Gedetacheerde: de natuurlijke persoon die door Magic Match in het kader van de (Overeenkomst tot) Detachering aan Instelling/opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
 6. Gelieerde Vennootschap: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan Instelling/opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: vennootschappen behorende tot dezelfde groep c.q. hetzelfde concern als Instelling/opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van Instelling/opdrachtgever, alsmede andere partijen waarmee Instelling/opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan, dan wel waarmee Instelling/opdrachtgever gezamenlijk in een bouwcombinatie optreedt.
 7. Kandidaat: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Magic Match (wordt of) is ingeschreven met het oog op het verrichten van werkzaamheden door tussenkomst van Magic Match en haar Dienstverlening.
 8. Instelling/opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die een Zoekopdracht heeft gegeven Magic Match, althans hiertoe voornemens is, of die een Overeenkomst met Magic Match is aangegaan.
 9. Overeenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Instelling/opdrachtgever en Magic Match waarin, al dan niet na een geslaagde Zoekopdracht door Magic Match, wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort Dienstverlening, een Kandidaat werkzaamheden zal gaan verrichten voor Instelling/opdrachtgever.
 10. Werving en Selectie: de Overeenkomst waarbij Instelling/opdrachtgever zich jegens Magic Match verbindt om een door Magic Match, in het kader van de Zoekopdracht, geworven en geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel deze op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks werkzaamheden, dus zonder tussenkomst van Magic Match bij de uitvoering van de werkzaamheden, voor Instelling/opdrachtgever te laten verrichten.
 11. Zoekopdracht: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Instelling/opdrachtgever en Magic Match tot het zoeken van Kandidaten in het kader van de Dienstverlening van Magic Match. Het doel van de Zoekopdracht is de totstandkoming van een Overeenkomst.
 12. ZZP’er: de Kandidaat die door tussenkomst van Magic Match, op basis van een (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor Instelling/opdrachtgever.

HOOFDSTUK 2: ZOEKOPDRACHT

Artikel 3. Totstandkoming van de Zoekopdracht

 1. De Zoekopdracht tussen Magic Match en Instelling/opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Zoekopdracht door Magic Match aan Instelling/opdrachtgever. De bevestiging van Magic Match wordt geacht de Zoekopdracht juist en volledig weer te geven, tenzij Instelling/opdrachtgever Magic Match binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk anders bericht.
 2. De Zoekopdracht komt eveneens tot stand indien Magic Match de uitvoering daarvan ter hand neemt, al dan niet in verband met het spoedeisende karakter van de te verrichten Dienstverlening. Magic Match neemt onder andere de uitvoering van de Zoekopdracht ter hand zodra zij Kandidaten voorstelt c.q. voordraagt aan Instelling/opdrachtgever, een en ander ongeacht de omstandigheden waaronder en het doel waarmee dit gebeurt en ongeacht het uiteindelijke resultaat van dit voorstellen c.q. voordragen.
 3. Voor ieder beroep van Instelling/opdrachtgever op de Dienstverlening van Magic Match zal een aparte Zoekopdracht tot stand komen. In de bijbehorende bevestiging zal worden omschreven wat de aard van de Dienstverlening van Magic Match zal zijn.
 4. Alle aanbiedingen/offertes van Magic Match zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding/offerte kenbaar is gemaakt.
 5. Toezeggingen, aanbiedingen, dan wel offertes van niet-leidinggevend personeel van Magic Match binden haar niet, tenzij deze door (leidinggevend personeel van) Magic Match schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Het is Magic Match te allen tijde toegestaan om voor de uitvoering van een Zoekopdracht derden in te schakelen.

Artikel 4.  Inhoud van de Zoekopdracht

 1. De Zoekopdracht strekt tot het zoeken van een Kandidaat door Magic Match, in het kader van de Dienstverlening van Magic Match en met het oog op de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Magic Match en Instelling/opdrachtgever.
 2. Magic Match verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap in te spannen bij het zoeken en voordragen van de Kandidaat.
 3. Het is Instelling/opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder toestemming van Kandidaat.

Artikel 5. Verbod indienstneming Kandidaat

 1. Wanneer Magic Match in het kader van de Zoekopdracht (een) Kandida(a)t(en) aan Instelling/opdrachtgever voorstelt c.q. bij Instelling/opdrachtgever aandraagt, heeft te gelden dat het Instelling/opdrachtgever en aan hem Gelieerde Vennootschappen niet is toegestaan om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met of op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten door deze Kandida(a)t(en), ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ongeacht of de natuurlijke persoon met wie een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige overeenkomst is aangegaan op het moment daarvan nog kwalificeert als Kandidaat in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet indien meer dan 12 maanden zijn verstreken nadat Kandidaat is voorgesteld. De termijn van 12 maanden vangt aan op het moment dat tussen Magic Match of Kandidaat en Instelling/opdrachtgever, voor het laatst contact is geweest in het kader van de Zoekopdracht.
 3. Instelling/opdrachtgever is bij overtreding van het bepaalde in dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen, zoals begroot door Magic Match en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van € 15.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid voor Magic Match om schadevergoeding te vorderen onverlet.

HOOFDSTUK 3: DETACHERING

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de (Overeenkomst tot) Detachering van Kandidaten van Magic Match.

Artikel 6. Totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Detachering

 1. De (Overeenkomst tot) Detachering tussen Magic Match en Instelling/opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de (Overeen- komst tot) Detachering door Magic Match aan Instelling/opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Instelling/opdrachtgever.
 2. De (Overeenkomst tot) Detachering wordt geacht, in het geval Instelling/opdrachtgever de (Overeenkomst tot) Detachering (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Instelling/opdrachtgever en/of Kandidaat/Gedetacheerde blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de (Overeenkomst tot) Detachering.

Artikel 7. Inhoud van de (Overeenkomst tot) Detachering

 1. De (Overeenkomst tot) Detachering strekt tot de terbeschikkingstelling van Gedetacheerde aan Instelling/opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Instelling/opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
 2. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling, alsmede de noodzakelijke informatie over de persoon van Gedetacheerde, worden overeengekomen (en vastgelegd) in de (Overeenkomst tot) Detachering.
 3. Magic Match zal zich inspannen om Gedetacheerde, voor zover Instelling/opdrachtgever daartoe verzoekt, zorg te laten dragen voor naleving van interne regelgeving, daaronder begrepen de huisregels en instructies, voor zover dit redelijkerwijs van Gedetacheerde kan worden verlangd. Hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, geldt hierbij echter onverkort.
 4. Het staat Magic Match vrij iedere verhoging van de lonen, andere arbeids- voorwaarden of kostenvergoedingen volgend uit de een eventueel op Magic Match van toepassing zijnde CAO dan wel volgend uit de CAO binnen de branche waarin Gedetacheerde werkzaam is, door te berekenen aan Instelling/opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Magic Match heeft eveneens het recht om het tarief te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten.

Artikel 8. Voortgangsrapportages en urenverantwoording

 1. Gedetacheerde voert het aantal door hem of haar gewerkte (over)uren in het door Magic Match met dit doel beschikbaar gestelde systeem cq formulieren. Deze voortgangsrapportages, ook wel werkbriefjes genoemd, worden onverwijld door Instelling/opdrachtgever geaccordeerd, waarna Magic Match aan de hand van de invoer zal overgaan tot facturering aan Instelling/opdrachtgever.
 2. Instelling/opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages correct en tijdig door Gedetacheerde worden ingevoerd.
 3. De door Gedetacheerde ingeleverde voortgangsrapportage heeft bindende werking jegens Instelling/opdrachtgever, behoudens de mogelijkheid van Instelling/opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
 4. Indien de voortgangsrapportage onjuistheden bevat of indien de voortgangs- rapportage niet (tijdig) door de bevoegde persoon bij Instelling/opdrachtgever is geaccordeerd, is dit voor rekening en risico van Instelling/opdrachtgever. Instelling/opdrachtgever is aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg hiervan van Magic Match en/of derden.
 5. Indien Instelling/opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van Gedetacheerde te accorderen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - voortgangsrapportage aan Magic Match verstrekt, heeft Magic Match het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen, overeenkomstig de opgave van Gedetacheerde, dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, conform de overeengekomen arbeidsduur van Gedetacheerde.
 6. Magic Match is te allen tijde gerechtigd om de aan haar ter beschikking gestelde voortgangsrapportages te betwisten. Instelling/opdrachtgever zal haar hiertoe op verzoek onverwijld inzage geven in haar administratie. Indien Magic Match en Instelling/opdrachtgever naar aanleiding van de betwisting van een voortgangsrapportage door Magic Match geen overeenstemming weten te bereiken, zal Magic Match gerechtigd zijn om het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen.

Artikel 9.  Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid

 1. Instelling/opdrachtgever geldt als werkgever van Gedetacheerde in de zin van de Arbeidsomstandigenhedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Instelling/opdrachtgever verplicht zich om Gedetacheerde de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen uit wet- en regelgeving en om zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan Gedetacheerde te geven als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat Gedetacheerde schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden.
 2. Magic Match sluit jegens Instelling/opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd personenschade en vermogensschade, uit welke hoofde dan ook en in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd schade, die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden en waarvoor Instelling/opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de Gedetacheerde komt.
 3. Indien Instelling/opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Nederland, heeft schade die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden tijdens of samenhangend met de dienstreis te gelden als schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, als bedoeld in het voorgaande lid. Instelling/opdrachtgever is gehouden terzake een adequate verzekering af te sluiten.
 4. Indien Instelling/opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Europa, is Instelling/opdrachtgever gehouden om een adequate verzekering af te sluiten, die dekking geeft in gevallen waarin de Gedetacheerde schade lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, schade lijden, zulks in de ruimste zin des woords, tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of tijdens een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, dat deze schade op grond van Nederlands recht dan wel het toepasselijk recht van een andere staat niet voor rekening van de Gedetacheerde, dan wel hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, komt. Instelling/opdrachtgever is hiertoe gehouden omdat het voor Magic Match niet mogelijk is om deze risico’s adequaat te verzekeren.
 5. Magic Match sluit jegens Instelling/opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, die de Gedetacheerde door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Instelling/opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Instelling/opdrachtgever.
 6. Instelling/opdrachtgever is gehouden Magic Match nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Instelling/opdrachtgever, klanten van Instelling/opdrachtgever, Gedetacheerde, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met de Zoekopdracht of Overeenkomst. Instelling/opdrachtgever vergoedt Magic Match alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 7. Magic Match draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door Gedetacheerde die Instelling/opdrachtgever of derden binden.
 8. Het op Detachering toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vastgelegd in “artikel 24. Aansprakelijkheid” van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Tewerkstelling in het buitenland

 1. Het is Instelling/opdrachtgever verboden een Gedetacheerde buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verzoeken of te verplichten naar een plaats buiten Nederland te gaan in verband met de werkzaamheden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Magic Match.
 2. Instelling/opdrachtgever dient Gedetacheerde op het eerste verzoek van Magic Match onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren.

Artikel 11. Geheimhouding en nadere afspraken met Gedetacheerde

 1. Het staat Instelling/opdrachtgever vrij met Gedetacheerde geheimhouding ter zake van vertrouwelijke informatie over Instelling/opdrachtgever overeen te komen, mits dit schriftelijk gebeurt.
 2. Het staat Instelling/opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met Gedetacheerde aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van Gedetacheerde in het kader van de (Overeenkomst tot) Detachering.

Artikel 12. Beëindiging van de (Overeenkomst tot) Detachering

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de (Overeenkomst tot) Detachering heeft te gelden:

-  dat Instelling/opdrachtgever Gedetacheerde, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de (Overeenkomst tot) Detachering;

-  de (Overeenkomst tot) Detachering van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen Magic Match en de Gedetacheerde eindigt, ongeacht de reden daarvan. Magic Match is niet schadeplichtig. Magic Match zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe (Overeenkomst tot) Detachering;

-  indien de beëindiging het resultaat is van omstandigheden aangaande de persoon van Gedetacheerde, zal Magic Match zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe (Overeenkomst tot) Detachering;

-  indien de duur van de (Overeenkomst tot) Detachering afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project, of indien Instelling/opdrachtgever de (Overeenkomst tot) Detachering binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is Instelling/opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Magic Match hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren.

Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is Instelling/opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Magic Match die daarvan het directe of indirecte gevolg is.

Artikel 13. Verbod indienstneming of overname Gedetacheerde

 1. Het is Instelling/opdrachtgever en aan Instelling/opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen tijdens de (Overeenkomst tot) Detachering, daaronder begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Detachering en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Gedetacheerde, niet toegestaan om met Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. Instelling/opdrachtgever is bij overtreding van dit lid een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen, zoals begroot door Magic Match en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van € 15.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.
 2. Het is Instelling/opdrachtgever en aan Instelling/opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen slechts onder voorwaarde van een vergoeding aan Magic Match toegestaan om, binnen twaalf maanden na afloop van de (Overeenkomst tot) Detachering, met Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de (Overeenkomst tot) Detachering en het aantal gewerkte uren en bedraagt 30% van het uurtarief vermenigvuldigd met het verschil tussen 2.000 uren en het aantal gewerkte uren. Instelling/opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. De vergoeding wordt tussen Magic Match en Instelling/opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
 3. Bij (Overeenkomst tot) Detachering kan afgeweken worden van het bepaalde in het vorige lid.

HOOFDSTUK 4: WERVING EN SELECTIE

Artikel 14. Totstandkoming en inhoud van de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie

 1. De (Overeenkomst tot) Werving en Selectie tussen Magic Match en Instelling/opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie door Magic Match aan Instelling/opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Instelling/opdrachtgever.
 2. De (Overeenkomst tot) Werving en Selectie wordt geacht, in het geval Instelling/opdrachtgever de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Instelling/opdrachtgever en/of Kandidaat blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie.
 3. Door aanvaarding van (een Overeenkomst tot) Werving en Selectie verbindt Instelling/opdrachtgever zich ertoe een door Magic Match, in het kader van de Zoekopdracht, geworven en geselecteerde Kandidaat, een arbeidsovereenkomst aan
  te bieden, dan wel deze op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks werkzaamheden voor Instelling/opdrachtgever te laten verrichten.

Artikel 15. Vergoeding in kader van Werving en Selectie

 1. Instelling/opdrachtgever zal de in de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie vermelde vergoeding aan Magic Match verschuldigd zijn na totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie. Deze vergoeding geldt als beloning voor de werkzaamheden van Magic Match gedurende de Zoekopdracht en bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Instelling/opdrachtgever of de aan Instelling/opdrachtgever Gelieerde Vennootschap en Kandidaat.

HOOFDSTUK 5: BEMIDDELING ZZP’ERS

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP van Kandidaten van Magic Match.

Artikel 16. Totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP

 1. De (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP tussen Magic Match en Instelling/opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP door Magic Match aan Instelling/opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Instelling/opdrachtgever.
 2. De (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP wordt geacht, in het geval Instelling/opdrachtgever de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Instelling/opdrachtgever en/of Kandidaat/ZZP’er blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP.

Artikel 17. Inhoud van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP

 1. De (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP strekt tot het verrichten van een opdracht voor Instelling/opdrachtgever door de ZZP’er, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, middels tussenkomst van Magic Match.
 2. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP.

Artikel 18. Voortgangsrapportages en urenverantwoording

 1. Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, als tussen partijen een tarief per uur is overeengekomen. In dat geval geldt, dat waar in dat artikel staat “Gedetacheerde” moet worden gelezen “ZZP’er”.

 

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid

 1. Magic Match sluit jegens Instelling/opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die de ZZP’er door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Instelling/opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Instelling/opdrachtgever.
 2. Instelling/opdrachtgever is gehouden Magic Match nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Instelling/opdrachtgever, klanten van Instelling/opdrachtgever, ZZP’er, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met de Zoekopdracht of Overeenkomst. Instelling/opdrachtgever vergoedt Magic Match alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 3. Door een (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP aan te gaan, geven Magic Match, de ZZP’er en Instelling/opdrachtgever uiting aan hun uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede om te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen, met het gevolg dat Magic Match noch Instelling/opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, zulks in de breedste zin des woords.
 4. Indien Magic Match, als gevolg van de wijze waarop Instelling/opdrachtgever en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, geconfronteerd wordt met vorderingen van derden, daaronder - niet limitatief - begrepen de Belastingdienst en UWV WERKbedrijf, vrijwaart Instelling/opdrachtgever Magic Match daarvoor. Instelling/opdrachtgever vergoedt Magic Match alle met dergelijke vorderingen verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. Tevens is Instelling/opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek en onmiddellijk alle benodigde medewerking, daaronder niet limitatief begrepen het verstrekken van informatie en documenten, te verlenen bij het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 5. Indien zich een wijziging voordoet in de wijze waarop Instelling/opdrachtgever en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, is Instelling/opdrachtgever verplicht dit binnen 3 dagen na de wijziging bij Magic Match te melden.
 6. Het op Bemiddeling ZZP toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vastgelegd in “artikel 24. Aansprakelijkheid” van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 20. Beëindiging van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP heeft te gelden:

- dat Instelling/opdrachtgever ZZP’er, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP;

-  de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen Magic Match en de ZZP’er eindigt, ongeacht de reden daarvan. Magic Match is niet schadeplichtig. Magic Match zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen;

-  indien de duur van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project is Instelling/opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Magic Match hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren.

 

HOOFDSTUK 6: ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTVERLENING

Artikel 21. Betaling

 1. Instelling/opdrachtgever is gehouden om elke door Magic Match ingediende factuur voor haar Dienstverlening te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Magic Match, op het door Magic Match aangegeven Iban- rekeningnummer, werken bevrijdend.
 3. Indien een factuur van Magic Match niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt Instelling/opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren en zal deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd worden van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
 4. Door Instelling/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna de rente en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Instelling/opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft.
 5. De datum van betaling is de datum waarop de bank op het door Magic Match aangewezen rekeningnummer het tegoed crediteert of de datum waarop het verschuldigde bedrag contant door Magic Match is ontvangen.
 6. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Magic Match zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige ontvangst van de reclame door Magic Match rust op Instelling/opdrachtgever. Na ommekomst van deze reclametermijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Instelling/opdrachtgever het recht op reclame verwerkt. Een reclame en de behandeling daarvan doet overigens niet af aan de betalingsverplichting, welke niet wordt opgeschort.

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie dan ook verleend - komen geheel voor rekening van Instelling/opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 22. Opschorting, opzegging en ontbinding

 1. Instelling/opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en zijn (resterende) schulden aan Magic Match zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:
 2. Instelling/opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP), of aan Instelling/opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;
 3. beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Instelling/opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen na beslaglegging is opgeheven;
 4. Instelling/opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht en/of de Overeenkomst;
 5. Instelling/opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van Magic Match binnen de overeengekomen termijn;
 6. Instelling/opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;
 7. een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Instelling/opdrachtgever.
 8. In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft Magic Match het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:
  1. -  de nakoming van haar verplichtingen jegens Instelling/opdrachtgever op te schorten, waaronder mede wordt verstaan het recht om een Gedetacheerde (waaronder tevens freelancer c.q. doorlener) onmiddellijk terug te trekken, totdat Instelling/opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Magic Match is nagekomen;
  2. -  de Zoekopdracht of Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;
  3. -  volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat Instelling/opdrachtgever aan Magic Match verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;
  4. -  alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een Zoekopdracht of Overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van Instelling/opdrachtgever te verkrijgen.
 9. Instelling/opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Magic Match in staat te stellen om haar rechten onder de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht en/of de Overeenkomst uit te oefenen. Behoudens gevallen als omschreven in het eerste lid, waarin de Zoekopdracht of Overeenkomst door Magic Match mag worden ontbonden, eindigt een Zoekopdracht of Overeenkomst met de volbrenging daarvan, of op een door partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip. Magic Match en Instelling/opdrachtgever kunnen een Zoekopdracht of Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, doen eindigen. Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De datum waarop het aangetekende schrijven wordt verzonden, heeft te gelden als de datum waarop de opzegtermijn aanvangt. Indien tussentijdse opzegging niet mogelijk is of als een aangepaste opzegtermijn geldt, blijkt dit uit de Zoekopdracht of de Overeenkomst.
 10. Een ontbinding of opzegging van de Zoekopdracht of Overeenkomst op grond van dit artikel door Magic Match laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen. Magic Match zal ten gevolge van haar ontbinding of opzegging van de Zoekopdracht of Overeenkomst nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die Instelling/opdrachtgever hierdoor lijdt, zelfs niet indien zij de opzegtermijn niet in acht heeft genomen.

Artikel 23. Informatie, geheimhouding, Wet bescherming persoonsgegevens en AvG

 1. Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door Magic Match aan Instelling/opdrachtgever wordt verstrekt, in het kader van onderhandelingen, de Zoekopdracht of de Overeenkomst, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Instelling/opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot dergelijke informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Instelling/opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten.
 2. Monden de onderhandelingen niet uit in een Zoekopdracht of Overeenkomst, dan zal Instelling/opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie en zal hij die nimmer verstrekken aan derden, in de ruimste zin des woords. Instelling/opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door Magic Match aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords, en dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan Magic Match te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.
 3. Instelling/opdrachtgever is gehouden de Wet bescherming persoonsgegevens en daarmee samenhangende wet- en regelgeving te eerbiedigen met betrekking tot door Magic Match, in het kader van haar Dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens.
 4. Blijft Instelling/opdrachtgever in gebreke bij het bepaalde in de voorgaande leden, dan zal Instelling/opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete aan Magic Match verschuldigd zijn van € 25.000,00 voor iedere door Magic Match geconstateerde overtreding, ongeacht het recht van Magic Match om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24. Aansprakelijkheid

 1. Instelling/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Kandidaat, Gedetacheer- de of ZZP’er, ongeacht het soort Dienstverlening. Magic Match accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Instelling/opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een Kandidaat, Gedetacheerde of ZZP’er zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.
 2. Magic Match is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords, waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen personeelsleden van Instelling/opdrachtgever.
 3. Indien Magic Match op grond van de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht, de Overeenkomst en/of de wet jegens Instelling/opdrachtgever aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Magic Match wordt uitgekeerd.
 4. Indien de verzekeraar van Magic Match, om welke reden dan ook niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zoals, doch niet uitsluitend, indien de desbetreffende verzekering geen dekking biedt, of een toepasselijke verzekering ontbreekt, zal de aansprakelijkheid van Magic Match in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Zoekopdracht of Overeenkomst. Hierbij geldt in alle gevallen een maximum aansprakelijkheid van € 100.000,00 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 5. Magic Match is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien Instelling/opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Magic Match, behoudens opzet of grove schuld van Magic Match bij de uitvoering van de Zoekopdracht of Overeenkomst.
 6. Aansprakelijkheid voor schade in de ruimste zin des woords, die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van Magic Match en derden (zoals Kandidaat, Gedetacheerde of ZZP’er) als door Magic Match ingeschakeld bij de uitvoering van de Zoekopdracht of Overeenkomst, is volledig uitgesloten.
 7. Instelling/opdrachtgever is gehouden Magic Match nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Instelling/opdrachtgever, Kandidaat, Gedetacheerde en ZZP’er, alsmede hun nabestaanden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste in des woords, ontstaan door of in verband met de Zoekopdracht of Overeenkomst. Instelling/opdrachtgever vergoedt Magic Match alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 8. Het is Magic Match te allen tijde toegestaan om haar vorderingen jegens Instelling/opdrachtgever te cederen.
 9. Inlichtingen die door Instelling/opdrachtgever aan Magic Match zijn verstrekt, daaronder begrepen informatie over de toepasselijke inlenersbeloning, zullen door Magic Match als juist mogen worden aangemerkt. Magic Match is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Instelling/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Instelling/opdrachtgever vrijwaart Magic Match nadrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade of boetes, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan of die zijn verbeurd omdat Magic Match vertrouwd heeft op de juistheid van de door Instelling/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dienovereenkomstig heeft gehandeld.

Artikel 25. Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, diensten, offertes, opdrachtbevestigingen, Zoekopdrachten en Overeenkomsten van en met Magic Match is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.